Sveriges elfordonsmarknad blomstrar, med försäljningen på rätt spår för att överstiga 18,24 procent de kommande åren. Tillväxten av laddinfrastruktur har dock inte hängt med den höga efterfrågan, vilket utgör en utmaning för landets ambitiösa klimatmål.

För att uppnå detta ambitiösa mål krävs dock utveckling av den nödvändiga infrastrukturen för att stödja denna övergång. Intressenter måste se till att laddstationer är allmänt tillgängliga för att ge elfordonsförare en sömlös och bekväm upplevelse.

Till exempel, EU:s senaste beslut att förbjuda försäljningen av nya bilar och lätta lastbilar med förbränningsmotorer från 2035 är ett djärvt steg mot att minska utsläppen och uppnå klimatmålen.

The UnSustainability Report från Deloitte och Geelmuyden Kiese (GK) beskriver tio konkreta faktorer som bromsar den gröna omställningen i Sverige. Den nämner de potentiella hindren för den utbredda adoptionen av elfordon i Sverige, mycket av det är relaterat till infrastrukturen.

Rapporten innehåller också en studie från miljötankesmedjan Transport & Environment, som avslöjade att Sverige hamnar i botten bland europeiska länder när det gäller antalet laddplatser — med drygt 17 000 laddplatser och cirka 3 000 offentliga laddstationer.

Vägspärrar framför dig

Mobility Sweden VD Mattias Bergman har tillskrivit de långsamma framstegen med att utveckla laddinfrastrukturen i Sverige till både befintliga regelverk och förseningar i processen för energibolag att rapportera om sin kraftkapacitet.

Detta har resulterat i en genomsnittlig byggtid på cirka 14 månader för laddplatser i städer och upp till tre år på landsbygden. Dessa förseningar gör det svårt för regeringen att fördela medel effektivt och leder till problem med tillståndsgodkännande, med finansiering som potentiellt löper ut innan bygget kan påbörjas.

Bergman förespråkar därför förbättrad samordning, standardiserade bygglov och tydliga konsekvenskartor för att minska ledtiderna för att bygga laddstationer. Han hävdar att det är avgörande att ta itu med dessa frågor för att övergången till en fossilfri fordonsflotta ska fortsätta i rätt riktning.

Regeringens initiativ

Samtidigt som Sveriges laddinfrastruktur behöver byggas upp för att hänga med efterfrågan på elfordon tar regeringen initiativ för att nå målet.

Regeringen förbereder sig för att konvertera en del av motorvägen ”E-20” in på den första motorvägen som trådlöst kan ladda batterierna i tunga lastfordon. Detta kommer att sträcka sig bortom den lilla experimentsektionen och möjliggöra effektivare laddning när du är på språng.

E-20 förbinder städerna Hallsberg och Örebro och förbinder landets tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Den förlängda delen av motorvägen, som kommer att bli 21 kilometer lång, ska börja byggas 2025.

För att producera mer el och förbättra energisäkerheten arbetar regeringen också med ett lagförslag om att bygga fler kärnkraftverk.

Den föreslagna propositionen, som ännu inte ska godkännas av riksdagen, skulle möjliggöra etablering av nya kärnreaktorer på olika platser i Sverige. Implementeringen kommer troligen att starta i mars nästa år.

Om den antas skulle den nya lagen ta bort den nuvarande gränsen på tio kärnreaktorer och tillåta konstruktion av reaktorer på nya platser, vilket tillåter användning av mindre, mer kostnadseffektiva kärnreaktorer.

EU har också föreslagit ändringar av sin elmarknad som svar på nästan två år av höga energiräkningar i Europa. En av de främsta faktorerna som bidrar till dessa höga priser är prisskillnaderna till följd av väder- och energiproducenternas tillgänglighet.

Marknaden fungerar för närvarande på ett ”merit order”-system, där de billigaste energiproducenterna väljs ut, men den dyraste sätter priset, vilket resulterar i högre kraftpriser. Genom att genomföra förändringar på elmarknaden hoppas EU kunna lindra bördan av höga energikostnader för konsumenterna och minska inverkan av fossila bränslepriser på elproduktionen.

Medan regeringen tar initiativ som den trådlösa laddningsmotorvägen och bygger fler kärnkraftverk, finns det ett behov av mer samordning och standardiserade bygglov för att säkerställa att laddstationer byggs i tid.

Dessa förseningar gör det svårt för regeringen att möta den höga efterfrågan på laddinfrastruktur och kan potentiellt hindra övergången till en fossilfri fordonsflotta. Att ta itu med dessa frågor är därför avgörande för en framgångsrik omställning mot hållbara transporter i Sverige.