Den svenska biltillverkaren Scania planerar att lyfta fram vikten av en omfattande hållbarhetsstrategi och drivlinateknik för att hantera koldioxidutsläpp vid UITP 2023 Global Public Transport Summit i Barcelona från 4 till 7 juni.

Under evenemanget kommer Scania att betona vikten av att anta ett holistiskt hållbarhetstänkande, med hänsyn till miljömässigt och socialt ansvar snarare än att enbart fokusera på avgasutsläpp.

Det kommer också att understryka det pågående kravet på elektriska och förnybara drivlinor för att överensstämma med målen i Parisavtalet. Företaget avser också att ta itu med potentialen med vattenbaserad kollektivtrafik och elektrifierade marina drivlinor för att minska koldioxidutsläppen från pendlingsbåtar.

I evenemanget kommer SVP Head of Buses & Coaches Johanna Lind att presentera de bredare effekterna av kollektivtrafikinvesteringar, och lyfta fram deras bidrag till ekonomiska och samhällsutveckling. Sustainable Transport Business Manager Jonas Strömberg kommer också att utforska biometanlösningarnas roll för att hantera miljömässiga och sociala utmaningar.

Sverige åtar sig att främja klimatåtgärder inom transporter

Scanias presentation och diskussion ligger i linje med Sveriges strävan att uppnå nollutsläpp netto genom att betona vikten av att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Sverige är en global och europeisk ledare inom förnybar energi inom transportsektorn, med ett fossilbränsleberoende på 68 procent 20215, stark kontrast till det globala genomsnittet på 91 procent.

Även om bränslepriserna steg kraftigt förra året, förblev mängden transportbränsle som användes nästan densamma, förutom en mindre nedgång i Stockholm och Göteborg, där pendlare valde tillgängliga alternativ, såsom kollektivtrafik och cykling.

Däremot erkände Sven Hunhammar, miljöchef på Trafikverket, att Sverige fortfarande har en lång väg att gå för att nå sitt nationella mål om 70 procents minskning av inhemska transporters utsläpp till 2030 jämfört med 2010.

Att minska de konsumtionsbaserade utsläppen till 1 ton per capita till 2050 är avgörande för att nå Net Zero-målen, vilket Stockholm Environment Institute (SEI) rekommenderar.

I Sverige står transportsektorn för 17 procent av landets totala utsläpp, vilket är 7,6 ton per capita. SEI hävdar också att en effektiv minskning av dessa utsläpp kräver implementering av policyer som tar hänsyn till sociala faktorer.

Forskningsorganisationen föreslår också att Sveriges strategier för att minska utsläppen från transporter ska stimulera allmänheten att ta till sig mer hållbara transportsätt.

Scania

Scania, also known by its native name of Skåne , Danish: ), is the southernmost of the historical provinces of Sweden. Located in the south tip of the geographical region of Götaland, (wikipedia)

Jenny Lind

Johanna Maria ”Jenny” Lind was a Swedish opera singer, often called the ”Swedish Nightingale”. One of the most highly regarded singers of the 19th century, (wikipedia)