Eftersom distansarbete fortsätter att omfamnas av organisationer över hela världen för dess många fördelar, såsom flexibilitet och förbättrad balans mellan arbete och privatliv, måste en pressande och avgörande fråga tas upp – dess miljöpåverkan.

När det gäller att arbeta hemifrån (WFH) antog många att metoden skulle leda till miljömässiga hållbarhetsvinster eftersom människor var fria från dagliga pendlingar under covid-19-nedstängningar.

Inledningsvis var det en betydande minskning i de globala CO2-utsläppen med 17 procent i april 2020 jämfört med toppnivåerna 2019, tack vare drastiska förändringar i rörlighet, produktions- och konsumtionsmönster.

Denna lovande trend försvann dock snart. Utsläppen är nu nästan tillbaka till nivåerna före pandemi, trots att anställda inte längre pendlar lika ofta som de brukade. Därför uppstår en fråga — vilka faktorer kan bidra till denna överraskande uppgång i utsläppen?

Utforma meningsfulla WFH-policyer

En studie gjord av Högskolan i Gävles forskargrupp jämförde 43 vetenskapliga studier som undersöker distansarbetets inverkan på produktiviteten. Resultaten avslöjar en övertygande trend – majoriteten av dessa studier visar att distansarbete ökar produktiviteten och upprätthåller högkvalitativa standarder.

Men även om de ekonomiska fördelarna med WFH är tydliga, kan detsamma inte sägas miljömässigt. En studie av MoreThanNow visar att miljöfördelarna med WFH är inte ”en klar vinst.” snarare är den beroende av en rad anställdas beteenden, inklusive resor, energianvändning, hantering av digitala enheter och avfallshantering, samt situationsfaktorer som husbyggen och lokal infrastruktur.

Omfattningen av energianvändningen skiljer sig också baserat på individuella anställdas egenskaper (t.ex. medvetenhet, attityder, familjens storlek, förmögenhet), heminfrastruktur (t.ex. byggnadsenergiklassificering, leverantör) och situationsfaktorer (t.ex. geografisk plats, säsong).

För att generera meningsfulla miljöfördelar med sina WFH-policyer bör därför företag överväga följande fyra nyckelområden när de utformar dem: energianvändning, resvanor, teknikpraxis och avfallshantering.

Först energianvändning. Företag måste först och främst kunna övertala sina anställda att vara uppmärksamma på sin elförbrukning och hur energi produceras, till exempel om den kommer från miljövänliga och hållbara källor eller om man litar på fossila bränslen.

För det andra, resvanor. För att illustrera varför detta är ett potentiellt problem, här är ett exempel – en studie utförd på anställda i Kalifornien som övergick till WFH under covid-19-pandemin fann att medan fordonsmilen minskade, var det en ökning med 26 procent i det genomsnittliga antalet resor.

För att vara miljömässigt meningsfull bör därför ett företags WFH-policy motivera en ökning av resor utan arbete och kortare resor vid behov.

För det tredje, teknikpraxis. Enligt en studie producerade en typisk företagsanvändare cirka 135 kg (298 lbs) CO2e (koldioxidekvivalent) årligen från att skicka e-post – och det var före COVID-19. Det motsvarar att köra 200 mil i en familjebil, något mindre än avståndet från Bryssel till London.

Följaktligen bör företag införa bestämmelser som begränsar CO2-genererande teknikpraxis. The Carbon Literacy Project, till exempel, föreslår att du minskar e-poststorleken genom att minska filupplösningen, komprimera bilder och använda hyperlänkar istället för bilagor. Denna praxis minimerar lagringskraven, vilket resulterar i att mindre data lagras på avlägsna servrar.

För det fjärde, avfallshantering. Många företag har försett anställda med bärbara datorer som en kortsiktig lösning för att arbeta hemifrån, vilket potentiellt kan producera mer e-avfall. Företag bör ta proaktiva steg, till exempel genom att etablera interna avlämningscenter eller bilda partnerskap med upcyclingföretag.

Detta säkerställer korrekt återvinning och säker kassering av dubbla eller föråldrade elektroniska enheter, vilket bidrar till ett mer hållbart tillvägagångssätt.

Genom att inse ovanstående situationer kan arbetsgivare effektivt ta itu med de kumulativa miljökonsekvenserna, som kan vara betydande för individer, team, företag och industrier som helhet när de gör beteendeförändringar inom dessa nyckelområden.

Organisationer bör också främja en hållbarhetskultur genom att erbjuda stöd, implementera policyer och tillhandahålla ledarskap till anställda som arbetar hemifrån och hjälpa anställda att gå över till förnybara energikällor för sina hem. Ett sätt att underlätta detta är genom att ge tillgång till automatiskt växlande energitjänster.

När det görs på rätt sätt kan distansarbete anpassas till olika hållbarhetsåtgärder och bidra till att uppnå hållbarhetsmålen.

Främja hållbarhetspraxis på Nimbnet

Anställning hos organisationer som Nimbnet, som aktivt främjar en grönare framtid, kan avsevärt underlätta för anställda att anta mer samvetsgranna hållbarhetsrutiner.

Nimbnet håller sig ansvarig genom att implementera hållbara policyer för distansarbete.

Företaget omfattar olika yrkesverksamma, från energihandlare och ingenjörer till värdar för laddningsstationer och elektriker. Teamet samarbetar för att säkerställa att deras kunder upplever minimala stillestånd när de laddar sina fordon, vilket gör att de snabbt kan återuppta sina resor med minimala störningar.

Genom att främja en miljö dedikerad till miljövänliga initiativ ger Nimbnet sina anställda möjlighet att bidra meningsfullt till strävan efter en hållbar värld.

Förutom att förespråka för en grönare framtid, anammar företaget också konceptet distansarbete, och inser dess potential att förbättra hållbarhetsarbetet ytterligare. Den förstår att distansarbete avsevärt kan minska koldioxidavtrycket i samband med pendling och kontorsutrymmen.

Genom att implementera policyer för distansarbete kan Nimbnet erbjuda anställda flexibiliteten att arbeta hemifrån eller andra avlägsna platser. Detta minskar behovet av dagliga resor och minimerar energiförbrukningen och resursutnyttjandet som vanligtvis förknippas med underhåll av fysiska kontorsytor. Distansarbete på Nimbnet stöds av avancerad teknisk infrastruktur och digitala samarbetsverktyg.

Genom sömlösa virtuella kommunikationsplattformar och projektledningssystem kan distansanställda hålla kontakten, samarbeta effektivt och bidra effektivt till företagets hållbarhetsmål.

Nimbnet betonar också vikten av att skapa en gynnsam arbetsmiljö för distansanställda genom att prioritera distansarbetarnas välbefinnande och produktivitet. Huvudmålet är att säkerställa att hållbara metoder integreras i alla aspekter av företagets verksamhet.

Genom att ta till sig distansarbete med rätt policyer minskar Nimbnet inte bara sin egen ekologiska påverkan utan ger också sina anställda möjlighet att anta hållbara livsstilar. Denna övergång till distansarbete ligger i linje med Nimbnets engagemang för att skapa en grönare framtid och visar på dess engagemang för innovativa och miljömässigt ansvarsfulla affärsmetoder.

Remote work

The term remote work became popular during the 2020 to 2022 pandemic that forced the majority of office and knowledge workers to work from home. Prior to that, (wikipedia)

Work–life interface

Work–life interface is the intersection of work and personal life. There are many aspects of one’s personal life that can intersect with work including family, leisure, and health. (wikipedia)