EU:s senaste beslut att förbjuda fossilbränsledrivna fordon i Europa till 2035 har drivit räddningstjänsten, inklusive polis, ambulans och brandkår, till övergång till elbilar. Även om flytten är en positiv sak, uppstår oro angående de utmaningar som tunga lastbilar står inför, som kräver stora batterier och förlängda laddningstider.

Arbetet med att hitta alternativa lösningar pågår, med överväganden om bland annat vätgasdrivna fordon. I Stockholm har ett ambulansföretag redan tagit ett steg framåt genom att testa en elektrisk ambulans. Resultatet blev en succé på de relativt kortare avstånden inom staden.

Däremot är genomförbarheten av sådana fordon i regioner med längre avstånd, som norra Sverige, särskilt under hårda vinterförhållanden, osäker. Brandförsvaret, som är starkt beroende av lastbilar, kan också stöta på utmaningar om inga undantag görs vad gäller förbränningsmotorer. Vissa diskussioner har redan belyst potentialen hos e-bränslen eller syntetiska bränslen som alternativ till befintliga fordon med förbränningsmotorer.

Enligt den plan som EU-kommissionen föreslagit ska nya bilar med förbränningsmotorer som använder klimatneutrala e-bränslen kan fortfarande säljas även efter 2035. Automotive News rapporterade att fordonen kommer att behöva en speciell mekanism som hindrar motorn från att starta om bränslet inte är koldioxidneutralt för att säkerställa att dessa bilar är miljövänliga vänlig.

Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, ansvarig för Sveriges brandförsvar, tror att alternativa bränslen sannolikt kommer att spela en betydande roll i framtiden. Marcus Vilhelmsson, enhetschef för brand och räddning, betonade betydelsen av att skapa ett hållbart och motståndskraftigt samhälle för framtiden.

I ett mejl till Teknikens Värld sa han att det kanske inte blir så i framtiden att alla utryckningsfordon som används i samhällskritiska verksamheter ska förlita sig på traditionellt drivmedel som de gör idag.

”De bränsledepåer som fanns i det gamla totalförsvaret finns inte längre. Det här är en av utmaningarna för det nya totalförsvaret, att bygga ett hållbart och motståndskraftigt samhälle”, sa Vilhelmsson.

Vilhelmsson såg vidare för sig en framtid där räddningstjänsten kunde bli självförsörjande. I detta scenario skulle de, förutom att behålla lager av diesel och biobränsle, också ha kapacitet att producera sitt eget väte.

Detta väte, i samband med el som genereras från sol- och vindkällor, skulle kunna användas för att ladda bränsleceller och batterier i deras fordon och utrustning. Detta tillvägagångssätt syftar till att förbättra den övergripande hållbarheten och motståndskraften hos nödberedskapssystem i framtiden.

När det gäller polisen har de inte gett något definitivt svar angående framtiden för deras fordon. Pressavdelningen sa dock i ett mejl att polismyndigheten noga bevakar bilindustrins övergång till elektriska drivlinor.

Polisen har även nära kontakt med sina fordonsleverantörer i denna fråga och håller noga koll på de politiska besluten inom EU kring elfordon.

I ett proaktivt drag har Polismyndigheten inlett en större utredning om möjligheten att införa laddhybrider och helt eldrivna fordon i sin flotta. Utredningen inleddes 2023 och kommer att fortsätta.

Polismyndigheten räknar med att ge ett mer omfattande resultat och ytterligare information om denna satsning under första halvåret 2024.

Scanias prestanda under andra kvartalet lyfter fram EV-tillväxt

Sveriges övergripande övergång till elfordon går däremot relativt smidigt. Detta framsteg kan ses i Skåne, den ledande leverantören av lastbilar och bussar.

Scania rapporterade en robust utveckling under andra kvartalet, med högre leveransvolymer och anmärkningsvärd tillväxt inom tjänstesektorn. Bolagets omsättning sköt i höjden med imponerande 36 procent och nådde 51,0 miljarder kronor.

Med ett justerat rörelseresultat på 7,0 miljarder kronor klättrade den justerade rörelsemarginalen till 13,6 procent. Det är en betydande förbättring från tidigare 7,6 procent.

Den positiva påverkan på rörelsemarginalen kom från ökade volymer, gynnsam prissättning, en förbättrad produktmix och gynnsamma valutaeffekter. Dessa vinster kompenserades dock delvis av högre insatskostnader.

Trots det utmanande affärsklimatet lyckades Scania hålla efterfrågan på sina produkter och tjänster på en hög nivå under det andra kvartalet. Denna imponerande prestation är särskilt anmärkningsvärd med tanke på de pågående störningarna i leveranskedjan som fortsätter att påverka verksamheten.

Christian Levin, vd för Scania, uttryckte sin tillfredsställelse med företagets starka prestation. Han lyfte fram de ökade leveransvolymerna och serviceaffären som bidragande faktorer till det rekordjusterade rörelseresultatet på 7,0 miljarder kronor.

Enligt Levin, medan vissa marknader har visat något lägre aktivitet, fortsätter Scanias lastbilar att åtnjuta en stark efterfrågan på nyckelmarknader. Bolagets uppdaterade strategi för bussverksamheten fick positiv respons från kunder och partners.

En viktig milstolpe under andra kvartalet var Scanias samarbete med Northvolt för att presentera en gemensamt utvecklad battericell för tunga elektrifierade fordon. Den kommande invigningen av Scanias nya batterifabrik i Södertälje senare i år väntas också bli en betydelsefull händelse, då den kommer att montera battericeller till paket för Scanias nya elektrifierade lastbilsmodeller.

Nyckeltalen från Scanias andra kvartal inkluderar en anmärkningsvärd ökning av nettoomsättningen med 36 procent och nådde 51,0 miljarder SEK. Den justerade rörelsemarginalen steg till 13,6 procent, en märkbar förbättring jämfört med föregående kvartals 7,6 procent.

Scanias leveranser ökade också med 18 procent, totalt 23 824 fordon, och leveranserna av Zero Emission Vehicles (ZEV) ökade med 9 procent till 71 enheter. Serviceverksamheten hade en tillväxt på 13 procent, justerat för valutaeffekter.

Bolagets orderingång visade också en positiv trend och ökade med 9 procent till 19 780 fordon.

Elbilar överträffar diesel och bensin i popularitet

I en färsk rapport har elbilar överträffat både diesel- och bensindrivna fordon i popularitet. Övergången till elbilar började för två år sedan när elbilar körde om dieselfordon. De överträffade också bensindrivna bilar bara ett år senare.

Sedan dess har elbilar konsekvent haft topplaceringen som den mest föredragna biltypen i landet. Månadsrapporter från Trafikanalys, som spårar registreringen av nya fordon baserat på deras bränsletyp, visar till exempel en kontinuerlig ökning av elektrifieringen, med både bensin- och dieselbilar som upplever en nedgång i marknadsandelar.

Siffrorna för juni 2023 illustrerar elbilens dominans, med totalt 11 005 nyregistreringar av elbilar. Däremot registrerade bensinbilar 6 895 registreringar och laddhybrider stod för 5 806 nyregistreringar under samma period.

Enligt nyhetsmediet Allt om Elbil förväntas farten för elfordonsadoptionen i Sverige bestå. Eventuella tillfälliga nedgångar i försäljningen förutspås bli kortvariga. År 2025 förväntas elbilsmarknaden ta fart igen.